Regulament Nr. 1927 din 2006

REGULAMENTUL (CE) NR. 1927/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de
ajustare la globalizare


(JO L 406, 30.12.2006, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:Jurnalul Oficial

NR. Pagina Data

Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009

L 167 26 29.6.2009

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1927/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere
Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 159
paragraful al treilea,având în vedere propunerea Comisiei,având în
vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),având în
vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), hotărând în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),întrucât:

(1) Sub rezerva efectelor pozitive ale globalizării asupra creșterii, a
locurilor de muncă și a prosperității și a necesității de a consolida și
mai mult competitivitatea europeană prin schimbări
structurale,globalizarea poate avea, de asemenea, consecințe negative
pentru lucrătorii cei mai vulnerabili și cei mai puțin calificați din
anumite sectoare. Prin urmare, este oportună crearea unui Fond european
de ajustare la globalizare (FEG), accesibil tuturor statelor membre,
prin care Comunitatea își arată solidaritatea față de lucrătorii
afectați de pierderea locurilor de muncă din

cauza modificărilor din structura comerțului mondial.

(2) Este necesar să se protejeze valorile europene și să se promoveze
dezvoltarea unui comerț exterior echitabil. Efectele negative ale
globalizării ar trebui abordate în primul rând printr-o strategie
comunitară privind politica comercială, pe termen lung și durabilă, care
să aibă ca scop standarde sociale și ecologice ridicate. Asistența
acordată de către FEG ar trebui să aibă un caracter dinamic și să se
poată adapta situațiilor în continuă

schimbare și adesea neprevăzute care apar pe piață.

(3) FEG ar trebui să ofere un ajutor specific și punctual în vederea
facilitării reinserției profesionale a lucrătorilor din
domenii,sectoare, teritorii sau regiuni ale pieței muncii care suferă de
pe urma șocului unei perturbări economice grave. FEG ar trebui să
promoveze spiritul antreprenorial, de exemplu prin intermediul
micro-creditelor sau prin organizarea de proiecte de cooperare.

(4) Acțiunile prevăzute de prezentul regulament ar trebui definite în
funcție de criterii stricte de intervenție legate de amploarea
perturbării economice și de impactul acesteia asupra unui sector dat sau
asupra unei regiuni geografice date, astfel încât contribuția
financiară din partea FEG să se concentreze asupra lucrătorilor din
regiunile și sectoarele economice cel mai grav afectate din Comunitate. O
astfel de perturbare nu se concentrează neapărat într-un singur stat
membru. În aceste împrejurări excepționale, statele membre pot, prin
urmare, să înainteze cereri

comune pentru asistență din partea FEG.

(5) Activitățile FEG ar trebui să fie coerente și compatibile cu
celelalte politici ale Comunității, precum și conforme cu acquis-ul
comunitar, în special în ceea ce privește intervențiile fondurilor
structurale, aducând în același timp o contribuție reală la politicile
sociale ale Comunității.

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 2

(1) Aviz emis la 13 septembrie 2006 (nepublicat încă în JO).

(2) Aviz emis la 11 octombrie 2006 (nepublicat încă în JO).

(3) Avizul Parlamentului European din 13 decembrie 2006 (nepublicat încă în

JO) și Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006.

(6) Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și
Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune
financiară (1) (Acordul interinstituțional) este obligatoriu de la 1
ianuarie 2007 și punctul 28 stabilește cadrul bugetar al FEG.

(7) O acțiune specifică finanțată în temeiul prezentului regulament nu
poate beneficia de asistență financiară din partea altor instrumente
financiare comunitare. Cu toate acestea, este necesar să se asigure
coordonarea cu măsurile de modernizare și restructurare existente sau
prevăzute în cadrul dezvoltării regionale, deși această coordonare nu ar
trebui să aibă ca rezultat crearea de structuri de gestionare paralele
sau suplimentare pentru acțiunile finanțate de către FEG.

(8) În vederea facilitării punerii în aplicare a prezentului
regulament,cheltuielile ar trebui să fie eligibile de la data la care un
stat membru începe să furnizeze servicii personalizate lucrătorilor
afectați. Având în vedere necesitatea unei reacții concentrate și care
să se axeze în mod specific pe reinserția profesională, ar trebui
stabilit un termen limită pentru utilizarea contribuției financiare a
FEG.

(9) Statul membru ar trebui să rămână responsabil pentru punerea în
aplicare a contribuției financiare și pentru gestionarea și controlul
acțiunilor susținute prin finanțare comunitară, în conformitate cu
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităților Europene (2). Statul membru ar trebui să justifice modul
în care a utilizat contribuția financiară primită.

(10) Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul la
Dublin, poate asista Comisia Europeană și statul membru în cauză prin
intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta la
evaluarea unei cereri de fonduri FEG.

(11) Deoarece obiectivele acțiunii avute în vedere nu pot fi realizate
în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, datorită
dimensiunii și efectelor acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul
Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În
conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat
în respectivul articol, prezentul regulament nu

depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(12) Deoarece perioada de punere în aplicare a FEG este legată de durata
cadrului financiar care este cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31
decembrie 2013, ajutorul ar trebui să fie disponibil pentru lucrătorii
afectați de concedierile legate de comerț începând de la 1 ianuarie
2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1) În vederea stimulării creșterii economice și a creării mai multor
locuri de muncă în Uniunea Europeană, prin prezentul regulament este
creat FEG, cu scopul de a permite Comunității să ofere ajutor
lucrătorilor

care și-au pierdut locurile de muncă ca urmare a schimbărilor

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 3

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

structurale majore din structura comerțului mondial datorate
globalizării,în cazul în care aceste concedieri au un impact negativ
semnificativ asupra economiei regionale sau locale.

Perioada de aplicare a acestuia este legată de cadrul financiar cuprins între ianuarie 2007 și decembrie 2013.

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), FEG acordă, de asemenea,sprijin
lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei economice și
financiare mondiale, cu condiția ca cererile să îndeplinească criteriile
prevăzute la articolul 2 literele (a), (b) sau (c). Statele membre care
solicită o contribuție din partea FEG în temeiul acestei derogări

stabilesc o legătură directă și care poate fi demonstrată între concedieri și criza financiară și economică.

Prezenta derogare se aplică tuturor cererilor depuse înainte de 31 decembrie 2011.

(2) Prezentul regulament stabilește normele privind funcționarea FEG în
vederea facilitării reinserției profesionale a lucrătorilor afectați de
concedierile legate de comerț.

Articolul 2

Criterii de intervenție

O contribuție financiară din partea FEG va fi acordată în cazul în care
schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale
mondiale produc o dezorganizare economică gravă, în special o creștere
importantă a importurilor în Uniunea Europeană sau un declin rapid al
cotei de piață a UE într-un anumit sector sau o delocalizare

către țări terțe, care au ca rezultat:

(a) concedierea într-o perioadă de patru luni a cel puțin 500 de
salariați ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv
lucrătorii concediați în cadrul furnizorilor sau producătorilor din aval
ai întreprinderii menționate anterior, sau

(b) concedierea într-o perioadă de nouă luni a cel puțin 500 de
salariați,în special în întreprinderi mici și mijlocii dintr-o diviziune
NACE 2 dintr-o regiune sau două regiuni învecinate de la nivel NUTS II.

(c) Pentru piețele mici de forță de muncă sau în împrejurări
excepționale,justificate în mod corespunzător de către statul membru în
cauză, o cerere de contribuție din partea FEG poate fi considerate
admisibilă chiar dacă nu sunt îndeplinite în totalitate criteriile de
intervenție prevăzute la literele (a) sau (b), atunci când concedierile
au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei
locale. Statul membru precizează că cererea sa nu satisface în întregime
criteriile de intervenție stabilite la literele (a) sau (b). Suma
totală a contribuțiilor pentru împrejurări excepționale nu poate depăși
15 % din cuantumul maxim anual al FEG.

Pentru calcularea numărului de concedieri prevăzut la literele (a), (b) și (c) de mai sus, o concediere se numără începând cu:

— data notificării individuale de concediere sau de încetare a contractului de muncă al lucrătorului,

— data încetării de facto a contractului de muncă înaintea termenului de expirare, sau

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 4

— data la care, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul
(1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind
apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile
colective (1), angajatorul notifică în scris autorității publice
competente concedierile colective preconizate; în acest caz, statele
membre solicitante furnizează Comisiei informații suplimentare cu
privire la numărul efectiv de concedieri realizate, în conformitate cu

literele (a), (b) sau (c) de mai sus, și la costurile estimate ale
pachetului coordonat de servicii personalizate înainte de finalizarea
evaluării prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament.

Statele membre precizează în cerere modul de numărare a concedierilor pentru fiecare întreprindere în cauză.

Articolul 3

Acțiuni eligibile

În temeiul prezentului regulament, se poate efectua o contribuție
financiară pentru măsurile active de pe piața muncii care fac parte
dintr-un ansamblu coordonat de servicii personalizate destinate
reinserției profesionale a lucrătorilor care și-au pierdut locurile de
muncă, inclusiv:

(a) asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare
profesională,formare și reconversie profesională, inclusiv competențe în
domeniul tehnologiei informațiilor și comunicării (TIC) și certificarea
experienței dobândite, asistență în domeniul reorientării profesionale
și promovarea spiritului antreprenorial sau ajutor pentru desfășurarea
de activități independente;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, cum ar fi alocații pentru
căutarea unui loc de muncă, alocații de mobilitate sau alocații acordate
persoanelor care participă la activități de învățare continuă și de
formare; și

(c) măsuri pentru a stimula în special lucrătorii defavorizați sau în vârstă să rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

FEG nu finanțează măsuri pasive de protecție socială.

La inițiativa statului membru, FEG poate finanța activități de
pregătire,gestionare, informare și publicitate, precum și activități de
control,pentru punerea în aplicare a acestuia.

Articolul 3a

Persoane eligibile

Statele membre pot furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG lucrătorilor afectați, care pot include:

(a) lucrătorii concediați în perioada prevăzută la articolul 2 literele (a),(b) sau (c) și

(b) lucrătorii concediați înainte sau după perioada menționată la
articolul 2 litera (a) sau litera (c) în cazul în care o cerere depusă
în conformitate cu acesta din urmă face derogare de la criteriile
prevăzute la articolul 2 litera (a), cu condiția ca aceste concedieri să
fi avut loc după anunțarea generală a concedierilor preconizate și

să se poată stabili o legătură cauzală clară cu evenimentul declanșator al concedierilor în cursul perioadei de referință.

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 5

(1) JO L 225, 12.8.1998, p. 16.

Articolul 4

Tipul de contribuție financiară

Comisia acordă o contribuție financiară sub forma unei plăți unice, puse
în aplicare în cadrul unei gestionări partajate între statele membre și
Comisie, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) litera (b) și
alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Articolul 5

Cereri

(1) Statul membru înaintează Comisiei o cerere de contribuție din partea
FEG în termen de 10 săptămâni de la data la care condițiile pentru
mobilizarea FEG, prevăzute la articolul 2, sunt îndeplinite.

Cererea poate fi completată ulterior de către statul membru/statele membre.

(2) Cererea conține următoarele informații:

(a) o analiză motivată a legăturii dintre concedierile preconizate și
schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale
mondiale sau criza economică și financiară, o dovadă a numărului de
concedieri și o explicație a naturii neprevăzute a acestor concedieri;

(b) identificarea întreprinderilor care concediază (naționale sau multinaționale),

a furnizorilor sau producătorilor din aval, a sectoarelor și a categoriilor de lucrători avuți în vedere;

(c) o descriere a teritoriului în cauză și a autorităților acestuia,
precum și a altor părți interesate și a impactului așteptat al
concedierilor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă pe plan
local, regional sau național;

(d) ansamblul coordonat al serviciilor personalizate care vor fi
finanțate și o defalcare a costurilor estimate ale acestuia, inclusive
complementaritatea sa cu acțiunile finanțate de fondurile structurale,
precum și informații cu privire la acțiunile care sunt obligatorii în
temeiul legislației naționale sau al unor contracte colective de muncă;

(e) data/datele la care serviciile personalizate pentru lucrătorii în cauză au început sau sunt prevăzute să înceapă;

(f) procedurile urmate pentru consultarea partenerilor sociali și

(g) autoritatea responsabilă cu gestionarea și controlul financiar în conformitate cu articolul 18.

(3) Având în vedere acțiunile puse în aplicare de către statul membru,
regiunea, partenerii sociali și întreprinderile în cauză în temeiul
legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și acordând
o atenție specială acțiunilor finanțate de către Fondul Social European
(FSE), informațiile menționate la alineatul (2) cuprind o descriere
succintă a acțiunilor întreprinse și prevăzute de către autoritatea
națională și întreprinderile în cauză, inclusiv o estimare a

costurilor acestora.

(4) De asemenea, statul membru sau statele membre în cauză furnizează
informații statistice și de altă natură, la nivelul teritorial cel mai
adecvat pe care Comisia îl impune în vederea evaluării îndeplinirii
criteriilor de intervenție.

(5) Pe baza informațiilor menționate la alineatul (2) și a oricăror
informații suplimentare furnizate de către statul membru sau statele
membre în cauză, Comisia evaluează, în consultare cu statul membru,

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 6

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament.

Articolul 6

Complementaritate, conformitate și coordonare

(1) Asistența din partea FEG nu înlocuiește acțiunile care intră în
responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau
al contractelor colective de muncă.

(2) Asistența din partea FEG completează acțiunile statelor membre la
nivel național, regional și local, inclusiv cele cofinanțate de
fondurile structurale.

(3) Asistența din partea FEG oferă solidaritate și sprijin lucrătorilor
individuali concediați ca urmare a schimbărilor din structura comerțului
mondial. FEG nu finanțează restructurarea întreprinderilor sau a
sectoarelor.

(4) În conformitate cu rsăpunderile care le revin, Comisia și statele
membre asigură coordonarea asistenței din partea fondurilor comunitare.

(5) Statele membre se asigură că acțiunile specifice care beneficiază de
o contribuție din partea FEG să nu primească asistență și din partea
altor instrumente financiare comunitare.

Articolul 7

Egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea

Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și
bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape
ale punerii în aplicare a FEG. Comisia și statele membre iau măsurile
corespunzătoare în vederea prevenirii oricărei discriminări bazate pe
sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap,
vârstă sau orientare sexuală în cursul diferitelor etape ale punerii în
aplicare a FEG și, în special, în cursul accesării acestuia.

Articolul 8

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

(1) La inițiativa Comisiei și în limita unui plafon de 0,35 % din
valoarea anuală maximă a FEG, FEG poate fi utilizat pentru finanțarea
activităților de pregătire, monitorizare, informare și de creare a unei
baze de cunoștințe relevante cu privire la punerea în aplicare a FEG.
Acesta poate fi utilizat, de asemenea, pentru a finanța sprijinul
administrativ și tehnic, precum și activitățile de audit, control și
evaluare necesare punerii în aplicare a prezentului regulament.

(2) În limita plafonului stabilit la alineatul (1), autoritatea
bugetară, pe baza unei propuneri a Comisiei, pune la dispoziție o sumă
pentru asistență tehnică la începutul fiecărui an.

(3) Sarcinile stabilite la alineatul (1) sunt îndeplinite în
conformitate cu regulamentul financiar, precum și cu normele de aplicare
specific acestui mod de execuție bugetară.

(4) Asistența tehnică oferită de Comisiei include furnizarea de
informații și orientări pentru statele membre cu privire la utilizarea,
monitorizarea și evaluarea FEG. De asemenea, Comisia poate furniza
informații privind utilizarea FEG și partenerilor sociali naționali și
europeni.

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 7

Articolul 9

Informare și publicitate

(1) Statul membru duce o campanie de informare și de publicitate cu
privire la acțiunile finanțate. Informațiile se adresează lucrătorilor
în cauză, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali,
mijloacelor de informare în masă și publicului larg. Acestea subliniază
rolul Comunității și asigură vizibilitatea contribuției din partea FEG.

(2) Comisia realizează un site Internet, disponibil în toate limbile
Comunității, pentru a oferi informații privind FEG, consiliere pentru
depunerea cererilor, precum și informații actualizate referitoare la
cererile acceptate și refuzate, subliniind rolul autorității bugetare.

Articolul 10

Stabilirea contribuției financiare

(1) Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul
(5) și luând în considerare, în special, numărul de lucrători care
urmează să beneficieze de sprijin, acțiunile propuse și costurile
estimate, Comisia evaluează și propune în cel mai scurt timp cuantumul
contribuției financiare care se poate acorda, după caz, în limita
resurselor disponibile. Cuantumul nu poate depăși 50 % din totalul
costurilor estimate menționate la articolul 5 alineatul (2)

litera (d). În cazul cererilor prezentate înainte de data menționată la
articolul 1 alineatul (1a), cuantumul nu poate depăși 65 %.

(2) În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu
articolul 5 alineatul (5), Comisia a ajuns la concluzia că sunt
îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în
temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază de îndată procedura
prevăzută la articolul 12.

(3) În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu
articolul 5 alineatul (5), Comisia a ajuns la concluzia că nu sunt
îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în
temeiul prezentului regulament, aceasta informează statul membru în
cauză în cel mai scurt timp.

Articolul 11

Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din partea FEG de la
data/datele la care statul membru în cauză începe furnizarea de servicii
personalizate lucrătorilor în cauză, în conformitate cu articolul 5
alineatul (2) litera (e).

În cazul subvențiilor, costurile indirecte, declarate pe baza unei sume
forfetare, reprezintă cheltuieli eligibile pentru o contribuție din
partea FEG până la un plafon de 20 % din costurile directe ale unei
operațiuni, cu condiția ca cele indirecte să fie conforme cu normele
naționale, inclusiv cu normele contabile.

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 8

Articolul 12

Procedura bugetară

(1) Modalitățile pentru FEG sunt conforme cu dispozițiile punctului 28
din Acordul interinstituțional și cu eventuale revizuiri ale
respectivului punct.

(2) Alocările privind FEG sunt înscrise în bugetul general al Uniunii
Europene ca provizion prin intermediul procedurii bugetare normale de
îndată ce Comisia a identificat suficiente marje și/sau angajamente
anulate.

(3) Atunci când Comisia a ajuns la concluzia că este adecvată acordarea
unei contribuții financiare din partea FEG, aceasta prezintă autorității
bugetare o propunere de autorizare a alocărilor corespunzătoare
cuantumului stabilit în conformitate cu articolul 10, precum și o cerere
de transfer al acestui cuantum în cadrul liniei bugetare a FEG.

Propunerile pot fi grupate în loturi.

Transferurile privind FEG sunt efectuate în temeiul articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(4) O propunere întocmită în temeiul alineatului (3) cuprinde următoarele:

(a) evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 5 alineatul
(5),însoțită de un rezumat al informațiilor pe care se bazează această
evaluare;

(b) dovezi privind îndeplinirea criteriilor enunțate la articolele 2 și 6; și

(c) motivele care justifică sumele propuse.

(5) Concomitent cu prezentarea propunerii sale, Comisia inițiază o
procedură de discuții trilaterale, eventual într-o formă simplificată,
în vederea obținerii acordului celor două ramuri ale autorității
bugetare cu privire la necesitatea utilizării FEG și la suma cerută.

(6) La 1 septembrie a fiecărui an, cel puțin un sfert din suma maxima
anuală a FEG rămâne disponibilă în vederea acoperirii nevoilor până la
sfârșitul anului.

(7) În momentul în care autoritatea bugetară pune la dispoziție
alocările, Comisia adoptă o decizie de acordare a unei contribuții
financiare.

Articolul 13

Plata și utilizarea contribuției financiare

(1) Ca urmare a adoptării deciziei menționate la articolul 12 alineatul
(3), Comisia plătește contribuția financiară statului membru/statelor
membre în cauză într-o singură tranșă, în principiu în termen de 15
zile.

(2) Statul (statele) membru (membre) efectuează toate acțiunile
eligibile incluse în pachetul coordonat de servicii personalizate cât
mai curând posibil și în orice caz în termen de 24 de luni de la data
cererii în temeiul articolului 5 sau de la data începerii acestor
acțiuni, cu condiția ca data din urmă să nu depășească un termen de trei
luni de la

data cererii.

2006R1927—RO — 02.07.2009 — 001.001— 9

Articolul 14

Utilizarea euro

În cererile, deciziile privind contribuțiile financiare și rapoartele
întocmite în temeiul prezentului regulament, precum și în orice alte
documente aferente, toate sumele sunt exprimate în euro.

Articolul 15

Raportul final și închiderea

(1) Cel târziu la șase luni de la expirarea termenului prevăzut la
articolul 13 alineatul (2), statul membru în cauză prezintă Comisiei un
raport cu privire la punerea în aplicare a contribuției financiare,
inclusiv informații privind tipul de acțiuni întreprinse și principalele
rezultate obținute, împreună cu o situație care justifică cheltuielile
și indică,atunci când este cazul, complementaritatea acestor acțiuni cu
cele finanțate de FSE.

(2) Cel târziu la șase luni de la primirea tuturor informațiilor
solicitate în temeiul alineatului (1), Comisia procedează la lichidarea
contribuției financiare a FEG.

Articolul 16

Raportul anual

(1) Începând din 2008, Comisia prezintă Parlamentului European și
Consiliului, înainte de 1 iulie a fiecărui an, un raport cantitativ și
calitativ privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului
regulament în cursul anului precedent. Raportul se axează în principal
pe rezultatele obținute de către FEG și conține, în special, informații
cu

privire la cererile prezentate, deciziile adoptate, acțiunile finanțate,
inclusiv complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate de
fondurile structurale, în special FSE, și lichidarea contribuției
financiare furnizate.

De asemenea, raportul cuprinde informații privind cererile care au fost
refuzate din cauza lipsei unor alocări suficiente sau din motive de
inadmisibilitate.

(2) Raportul este trimis spre informare Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

Articolul 17

Evaluarea

(1) Comisia efectuează, la inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre:

(a) o evaluare intermediară a eficienței și viabilității rezultatelor obținute până la 31 decembrie 2011; și

(b) o evaluare ex post până la 31 decembrie 2014, cu asistența unor
experți externi, în vederea măsurării impactului FEG și a valorii sale
adăugate.

(2) Rezultatele evaluării sunt trimise, spre informare, Parlamentului
European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European,
Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

2006R1927— RO —02.07.2009 — 001.001— 10

Articolul 18

Gestionarea și controlul financiar

(1) Fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în ceea ce privește
execuția bugetului general al Comunităților Europene, statele membre
sunt responsabile, în primul rând, pentru gestionarea acțiunilor care
beneficiază de sprijinul FEG și pentru controlul financiar al acestor
acțiuni. În acest scop, iau următoarele măsuri:

(a) verifică dacă au fost instituite modalități de gestionare și de
control și dacă acestea sunt aplicate, astfel încât să se asigure o
utilizare eficientă și corectă a fondurilor comunitare, în conformitate
cu principiile

bunei gestiuni financiare;

(b) verifică dacă acțiunile finanțate au fost bine executate; și

(c) se asigură că respectivele cheltuieli finanțate se bazează pe
documente justificative verificabile și sunt corecte și precise; și

(d) previn, detectează și corectează neregulile, astfel cum sunt
definite la articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1260/1999 (1) și recuperează sumele plătite în mod necorespunzător
împreună cu dobânzi pentru plățile întârziate, în conformitate cu
același articol. Statele membre notifică aceste nereguli Comisiei în
timp util și o informează în permanență cu privire la evoluția
procedurilor administrative și judiciare.

(2) Statul membru face corecțiile financiare necesare în cazul în care
se constată o neregulă. Corecțiile efectuate de către statul membru
constau în anularea totală sau parțială a contribuției comunitare.
Statul membru recuperează întreaga sumă pierdută ca urmare a unei
nereguli detectate, o rambursează Comisiei și, în cazul în care suma nu
este rambursată în termenul alocat de către statul membru în cauză, se
datorează dobânzi moratorii.

(3) În exercitarea responsabilității sale privind execuția bugetului
general al Comunităților Europene, Comisia ia toate măsurile necesare
pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt realizate în
conformitate cu principiile unei gestiuni financiare bune și eficiente,
respectându-se dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002.
Este responsabilitatea fiecărui stat membru să asigure existența și buna
funcționare a sistemelor de gestiune și control; Comisia se asigură că
aceste sisteme se aplică efectiv.

În acest scop, fără a aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau
controalelor efectuate de către statul membru în conformitate cu actele
cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau
agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv
controale prin sondaj, privind acțiunile finanțate de acest fond, cu un
preaviz de minim o zi lucrătoare. Comisia informează statul membru în
cauză cu privire la aceasta, astfel încât să se poată obține întreaga
asistență necesară. Funcționarii sau agenții statului membru în cauză
pot participa la aceste controale.

(4) Statul membru se asigură că toate documentele justificative privind
cheltuielile efectuate se află la dispoziția Comisiei și a Curții de
Conturi pe o perioadă de trei ani de la lichidarea contribuției
financiare primite din partea FEG.

2006R1927 —RO — 02.07.2009 —001.001 —11

(1) JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Articolul 19

Rambursarea contribuției financiare

(1) În cazul în care valoarea costului real al unei acțiuni este mai
mică decât suma estimată menționată în conformitate cu articolul 12,
Comisia solicită statului membru să ramburseze o sumă corespunzătoare
din contribuția financiară primită.

(2) Atunci când statul membru nu își îndeplinește obligațiile enunțate
în decizia de acordare a unei contribuții financiare, Comisia ia
măsurile necesare pentru a solicita statului membru să ramburseze
integral sau parțial contribuția financiară primită.

(3) Înainte de adoptarea unei decizii în temeiul alineatelor (1) sau
(2), Comisia efectuează o examinare corespunzătoare a cazului și, în
special,acordă statului membru un termen exact în care să își comunice
observațiile.

(4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, Comisia
ajunge la concluzia că statul membru nu respectă obligațiile care îi
revin în temeiul articolului 18 alineatul (1), aceasta decide, în cazul
în care nu s-a ajuns la nici un acord și statul membru nu a făcut
corecțiile în termenul stabilit de Comisie, precum și luând în
considerare eventualele observații făcute de către statul membru,
decide, în termen de trei luni de la împlinirea termenului menționat
anterior, să întreprindă corecțiile financiare necesare prin anularea
totală sau parțială a contribuției financiare a FEG pentru acțiunea în
cauză. Orice sumă pierdută ca urmare a unei nereguli detectate este
recuperată și, în cazul în care suma nu este rambursată în termenul
acordat statului membru în cauză, se datorează dobânzi moratorii.

Articolul 20

Clauză de reexaminare

Ținând seama de primul raport anual prevăzut la articolul 16,
Parlamentul European și Consiliul pot, pe baza unei propuneri a
Comisiei, să reexamineze prezentul regulament pentru a se asigura că
obiectivele de solidaritate ale FEG sunt îndeplinite și că dispozițiile
sale iau în considerare în mod corespunzător caracteristicile economice,
sociale și teritoriale ale tuturor statelor membre.

În orice caz, Parlamentul European și Consiliul reexaminează prezentul regulament până la 31 decembrie 2013.

Parlamentul European și Consiliul pot revizui prezentul regulament,
inclusiv derogarea temporară prevăzută la articolul 1 alineatul (1a), pe
baza unei propuneri a Comisiei.

Articolul 21

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

2006R1927— RO —02.07.2009 — 001.001— 12


Related PostsLasă un răspuns