HGR nr. 1086 din 2010

HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 3 noiembrie 2010 pentru adoptarea
cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a  asistenţei
financiare comunitare  acordate României prin Fondul european  de
ajustare la globalizare


EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Data intrarii in vigoare : 26 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.927/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind
crearea Fondului european de ajustare la globalizare, cu modificările şi
completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului
instituţional şi procedural de coordonare şi de gestionare a asistenţei
financiare comunitare acordate României prin Fondul european de
ajustare  la globalizare, denumit în continuare FEAG.

ART. 2

Termenii FEAG, criterii de intervenţie, acţiuni eligibile, persoane
eligibile, cererea de contribuţie din partea FEAG, Comisie, plata şi
utilizarea contribuţiei financiare au înţelesul prevăzut în Regulamentul
(CE) nr. 1.927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la
globalizare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare regulament.

ART. 3

(1) Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca
autoritate pentru stabilirea şi asigurarea cadrului legislativ,
instituţional şi procedural, având responsabilitatea coordonării
gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile
acordate României din FEAG.

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asigură, la
cererea solicitantului, verificarea ex-post şi verificarea ex-ante a
cererii de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG.

ART. 4

(1) Se desemnează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ca
autoritate naţională responsabilă pentru implementarea asistenţei
financiare nerambursabile acordate României prin FEAG.

(2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca autoritate
pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate
României prin FEAG, are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea de elaborare şi modificare a cererii de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG;

b) monitorizează şi asigură utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a contribuţiei financiare nerambursabile din FEAG;

c) se asigură că acţiunile specifice prevăzute la art. 6 alin. (5) din
regulament nu primesc asistenţă din partea altor instrumente financiare
comunitare;

d) elaborează proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG;

e) monitorizează implementarea serviciilor personalizate considerate
acţiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanţare se asigură
din FEAG;

f) elaborează şi transmite Comisiei Europene raportul cu privire la
punerea în aplicare a contribuţiei financiare nerambursabile din FEAG,
conform art. 15 alin. (1) din regulament;

g) furnizează informaţiile solicitate de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale pentru verificarea ex-ante, monitorizarea şi
verificarea ex-post a principiului complementarităţii;

h) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată
creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din
nereguli, în limita competenţelor;

i) transmite Comisiei Europene rapoarte privind neregulile identificate
şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea
sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din
nereguli.

(3) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitate de
solicitant pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată României
prin FEAG, are, în principal, următoarele atribuţii:

a) identifică, după caz, în urma consultării cu partenerii sociali,
sectoarele de activitate din economia naţională, unităţile
administrativ-teritoriale afectate de disponibilizări colective care
corespund criteriilor de intervenţie prevăzute la art. 2 din regulament,
precum şi persoanele concediate eligibile pentru a beneficia de
servicii personalizate a căror cofinanţare se asigură din FEAG;

b) estimează, pe baza informaţiilor primite de la partenerii sociali,
numărul de persoane afectate de disponibilizări colective şi eligibile
pentru a beneficia de servicii personalizate a căror cofinanţare se
asigură din FEAG;

c) elaborează cererea de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG;

d) transmite Comisiei cererea de contribuţie din partea FEAG şi alte
documente şi informaţii solicitate de Comisie cu privire la mobilizarea
FEAG;

e) organizează şi furnizează pentru persoanele eligibile, în condiţiile
legii şi a prevederilor regulamentului, în măsura posibilităţilor,
serviciile personalizate a căror cofinanţare se asigură din FEAG;

f) coordonează implementarea serviciilor personalizate considerate
acţiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanţare se asigură
din FEAG, precum şi evaluarea impactului acestora;

g) întocmeşte documentaţia pentru alocarea, suplimentarea sau
rambursarea, după caz, a contribuţiei financiare acordate de Comisie din
FEAG;

h) asigură cofinanţarea acţiunilor eligibile conform art. 3 din
regulament şi care sunt prevăzute a se acorda persoanelor eligibile
potrivit cererii de contribuţie din partea FEAG aprobate de Comisie;

i) organizează campanii de informare şi publicitate adresate persoanelor
eligibile, autorităţilor locale, partenerilor sociali, mijloacelor de
informare în masă şi publicului larg cu privire la acţiunile finanţate,
asigurând vizibilitatea contribuţiei din partea FEAG;

j) asigură deschiderea şi gestionarea contului necesar primirii de la Comisie a sumelor aferente FEAG.

(4) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează, la propunerea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Manualul de
proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile
acordate României prin FEAG, aprobat prin ordin al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale.

(5) Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
prevăzute la alin. (3) lit. a), b), e) şi f), se realizează prin
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului
Bucureşti.

(6) Cererea de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG poate fi
elaborată, după caz, în parteneriat cu partenerii sociali.

(7) În vederea asigurării îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (3)
lit. e), în funcţie de natura serviciilor personalizate necesar a fi
realizate, considerate acţiuni eligibile conform regulamentului,
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului
Bucureşti pot organiza şi pot furniza respectivele servicii prin
compartimentele proprii, prin centrele regionale de formare profesională
a adulţilor din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de  Muncă sau, după caz, prin alţi furnizori de servicii din domeniul
public ori privat autorizaţi sau acreditaţi, după caz, potrivit legii,
pentru prestarea serviciilor respective, cu care încheie contracte în
condiţiile legii.

ART. 5

Rolul de autoritate de audit şi funcţiile aferente sunt îndeplinite de
Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, desemnată

potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.

ART. 6

Pentru realizarea serviciilor personalizate considerate acţiuni
eligibile conform regulamentului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă va respecta prevederile legale în vigoare cu privire la
organizarea şi aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de
muncă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

–––––

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.086.

Vezi : HGR nr. 1086 din 2010


Related PostsLasă un răspuns